Hạt nhựa màu

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
40,000

hạt taical

16,000
8,000
8,000

hạt nhựa nguyên sinh

25,000
25,000
20,000
New
20,000
20,000
20,000

hạt nhựa tái sinh

19,000
20,000
22,000
30,000

hạt nhựa compound

35,000
50,000
35,000
33,000

phụ gia nhựa

95,000
100,000
220,000
35,000
100,000
80,000
20,000